Hoe het werkt

Je Financiële Toekomst is een applicatie waarmee je een overzicht kunt krijgen van je inkomsten en uitgaven tot en met je pensioen. Je geeft een aantal gegevens op die voor jou van toepassing zijn. Zoals: woonsituatie, inkomen, pensioenen, lijfrenten, vermogens, schulden en verschillende uitgaven.

Vervolgens berekent “Je Financiële Toekomst” het persoonlijke netto inkomen en de uitgaven door tot na pensionering. Daarbij wordt rekening gehouden met fiscale aspecten waarvan zelf een deel moet worden opgegeven. Hiermee krijg je een beeld van je financiële situatie over de komende jaren.

Je Financiële Toekomst is met zorg samengesteld, zodat zoveel mogelijk rekening gehouden kan worden met de persoonlijke situatie, maar gaat niet in op alle persoon specifieke details. De in het overzicht aangegeven te betalen belastingen zijn indicatief. Er is geprobeerd om daarmee zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te zitten. Onderstaand een overzicht van de uitzonderingen die niet zijn meegenomen.

Uitzonderingen.
Onderstaand de situaties waarmee geen rekening is gehouden in de berekeningen.

AOW.
Bij de berekening van de AOW wordt gekeken naar de persoonlijke situatie alleen staand, met of zonder kinderen of samen wonend. Daarbij wordt rekening gehouden met het vervallen van partnerpensioen in 2015. Er wordt geen rekening gehouden met het feit of iemand buiten nederland heeft gewoond.
(bedragen gelden voor 2012).

Doorwerkbonus.
De doorwerkbonus komt per 2013 te vervallen en is daarom in zijn geheel niet meegenomen.

Belastingtarieven boxen.
De specifieke regeling(en) van box 1 voor personen geboren vóór 1946 (vanaf 66 jaar) zijn niet meegenomen.
Er is geen berekening voor box 2 inkomen, alles is gebasseerd op box 1 en box 3.

Algemeen voor berekeningen.
In de berekeningen wordt uitgegaan van volledige jaren en wordt er niet gerekend met kwartalen of maanden. Dit betekend dat b.v. kinderbijslag voor een heel jaar wordt meegeteld, terwijl dit in de praktijk misschien maar een half jaar moet zijn.